Parabolantenn, vad gäller?

Regler för parabolantenner
 
   

En felaktig monterad parabol kan vara förenad med fara för liv och hälsa om den lossnar och trillar ner. Utöver detta kan fastigheten ta skada om parabolen monteras på ett felaktigt sätt.

VärmdöBostäder erbjuder idag olika tv-kanaler på många språk, via L-com, ComHem samt Telia (enbart om man har framdragen fiber). Kontakta gärna dessa entreprenörer innan du ansöker om paraboltillstånd, för att se om deras utbud kan vara ett alternativ till en parabol.

Regler för montering av parabolantenner

 

Får inte hänga utanför balkongen

Parabolantenn får efter tillstånd endast monteras i eget fundament på golvet. Vi rekommenderar en stång med betongfundament. Parabolantennen ska monteras på ett säkert sätt och får inte sticka ut eller hänga utanför balkongen/uteplatsen. De får ej heller skymma omkringboende grannars utsikt.

Fäst ingenting på huset!

Det är inte tillåtet att montera eller göra infästningar på själva huset. Det vill säga att det är förbjudet att fästa parabolen genom att borra/spika hål eller klämma fast fästet på huset i dess fasad, balkongräcke, tak, golv, fönster, dörrkarm eller på yttre- och innerväggar.

Hyresgästens ansvar

Hyresgästen ansvarar för att montering sker på ett säkert sätt samt för att eventuella skador som kan orsakas av parabolantennen, inklusive eventuella personskador. Hyresgästen ansvarar även för kostnader som uppstår för återställning vid nedmontering av parabolen.

Tillstånd samt besiktning

Skriftligt tillstånd krävs innan parabolantennen monteras. Ansökan kan ske via blankett som hämtas på Skogsbovägen 15 eller här.

När ansökan har inkommit och skriftligt tillstånd lämnats till hyresgästen kan montage påbörjas. När antennen är monterad ska hyresgästen anmäla detta samt bifoga ett foto på montaget samt hur eventuell kabel dras in i huset. Däremot kommer VärmdöBostäder att genomföra en besiktning inför ett godkännande av installationen.